Project Description

ARLA - PROCES OG TANKANLÆG

Sted: Branderup
Bygherre: Arla Foods amba
År: 2019 - 2020
Entrepriseform:      Hovedentreprise

Udbygning af proces- og tankanlæg Jordarbejder • Udgravning for tankfinger og vejebro. inkl. bortkørsel af overskudsjord. • Udgravning for fundamenter inkl. bortkørsel af overskudsjord • Etapevis til- og opfyldning under/omkring fundamenter og under terrændæk inkl. nødvendig sandpudeopbygning samt tilkørsel af sand- og grusmateriale. • Udgravning for kloak, veje, stier og P-plads. • Indbygning af bundsikringssand under befæstede arealer • Levering og indbygning af stabilt grus under befæstede arealer • Tørholdelse af udgravninger. Afløb i jord • Etablering af regnvandsledninger • Etablering af spildevandsledninger • Tilhørende brønde, inkl. opføring, karme, dæksler, riste og gulvafløb. Betonkonstruktioner Lodrette fundaments-vægskiver • Dækkonstruktioner/terrændæk m/u integrerede bjælker • Isoleringsarbejder under dækkonstruktioner/terrændæk • Isoleringsarbejder for vægskiver • Pladsstøbt trappe integreret i fundamentet Pæle · Nedramning af prøvepæle og produktionspæle